AKGRT Bedelli Sermaye Artırımı Kararı Aldı

Merhaba temettü avcıları,

Ak Sigorta (AKGRT) bugün KAP'a yaptığı bildirimde %163 oranında bedelli sermaye artırımı kararı aldığını açıkladı. Şirketin 750.000.000 TL olan mevcut kayıtlı sermaye tavanı tutarının 3.000.000.000 TL'ye yükseltilerek geçerlilik süresinin 2022-2026 yıllarını kapsayacak şekilde uzatılması da planlanıyor.

Yönetim Kurulu'nun 24.06.2022 tarih ve 3 sayılı kararı doğrultusunda, Esas Sözleşme'nin "Sermaye" başlıklı 8'inci maddesinde yapılması planlanan değişiklikleri görüşerek aşağıdaki hususlar çerçevesinde karara bağlamak üzere genel kurulun olağanüstü olarak toplanmasına karar verilmiştir. Bu kapsamda;

a. Esas sermaye sistemi içerisinde Şirketimizin 612.000.000 TL olan mevcut sermayesinin 1.000.000.000 TL nominal değerde artırılarak 1.612.000.000 TL'ye çıkarılması,

b. Artırılacak 1.000.000.000 TL tutarındaki sermayeyi temsilen 1.000.000.000 TL nominal değerli 100.000.000.000 adet nama yazılı ve borsada işlem gören nitelikte pay ihraç edilmesi,

c. Sermaye artırımında mevcut ortakların yeni pay alma haklarının kısıtlanmaması ve 1 TL nominal değerli 100 adet pay için geçerli yeni pay alma hakkı kullanım fiyatının 1 TL olarak belirlenmesi,

d. Yeni pay alma hakkı kullanım süresinin 15 (onbeş) gün olarak belirlenmesi, bu sürenin son gününün resmi tatile denk gelmesi halinde yeni pay alma hakkı kullanım süresinin izleyen iş günü mesai saati bitiminde sona ermesi,

e. Yeni pay alma haklarının kullandırılmasından sonra satılamayan payların olması halinde, bu payların, Tasarruf Sahiplerine Satış Duyurusu'nda ilan edilecek tarihlerde 2 (iki) işgünü süreyle, yeni pay alma hakkı kullanım fiyatından daha düşük olmamak kaydıyla, Borsa İstanbul Birincil Piyasa'da oluşacak fiyattan satışa sunulması,

f. Payların ihracı için hazırlanacak İzahname'nin onaylanması amacıyla Sermaye Piyasası Kurulu'nun VII-128.1 sayılı Pay Tebliği ve II-5.1 sayılı İzahname ve İhraç Belgesi Tebliği ile ilgili diğer düzenlemeler uyarınca gerekli bilgi ve belgelerin hazırlanarak Sermaye Piyasası Kurulu'na müracaat edilmesi,

g. Sermaye Piyasası Kurulu'nun kaydileştirme ile ilgili düzenlemeleri gereği sermaye artırımı nedeniyle ihraç edilecek payların hak sahiplerine kaydi pay olarak dağıtılmasına ve yeni pay alma haklarının kaydileştirme esasları çerçevesinde kullandırılması,

h. Şirketimizin 750.000.000 TL olan mevcut kayıtlı sermaye tavanı tutarının 3.000.000.000 TL'ye yükseltilerek geçerlilik süresinin 2022-2026 yıllarını kapsayacak şekilde uzatılması,

i. İşbu Karar'ın Genel Kurulca onaylanması halinde, sermaye artırımına ilişkin gereklerin yerine getirilmesi, ilgili kurum ve kuruluşlar nezdinde yürütülecek süreçlerin takip edilerek gerekli izin ve onayların alınması ve sermaye artırımının gerçekleştirilmesi için gerekli olan tüm iş ve işlemlerin usulüne uygun şekilde tamamlanması hususlarında Genel Müdürlüğün yetkili kılınması.

hususları Genel Kurul toplantısında pay sahiplerinin bilgi ve onayına sunulacaktır. KAP Bildirimi


Ak Sigortanın aldığı karar SPK tarafından onaylanması durumunda takvim netleşecektir. Takipte olacağım karar ile ilgili gelişmeler olursa sizlerle paylaşacağım. Kalın sağlıcakla. 

Yorum Gönder

Daha yeni Daha eski

نموذج الاتصال